Producenci
Regulamin

I. Regulacje ogólne

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów stosowane są do wszystkich transakcji zawieranych w ramach sprzedaży MP Solar Group.
 2. Sprzedaż w ramach MP Solar Group przeznaczona jest wyłącznie dla przedsiębiorców.
 3. Przedsiębiorca składający ofertę w ramach MP Solar Group w zamian za upusty cenowe akceptuje stosowanie jedynie niniejszych postanowień wyłączając tym samym reżim innych ogólnych warunków oraz akceptując wyłączenie normy z art. 3844 § 1 k.c.

 II. Zawarcie Umowy

 1. Ogłoszenie znajdujące się na stronie internetowej stanowi - stosownie do treści art. 71 k.c. - zaproszenie do zawarcia umowy.
 2. Przedsiębiorca zainteresowany zakupem towaru znajdującego się na stronie internetowej MP Solar Group składa na znajdującym się na niniejszej stronie formularzu ofertę zawarcia umowy na warunkach wynikających z niniejszych OWU oraz za cenę wynikającą ze znajdującego się na stronie internetowej cennika.
 3. Oferta zostaje złożona z chwilą dotarcia oświadczenia osoby mogącej składać oświadczenia woli w imieniu przedsiębiorcy do siedziby MP Solar Group Sp. z o.o. Oferta wiążę składającego ją przedsiębiorcę przez okres 7 dni.
 4. Umowa zostaje zawarta z chwilą jej wyraźnej akceptacji przez MP Solar Group Sp. z o.o., a MP Solar Group Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji oferty bez podania przyczyny wyłączając stosowanie domniemania z art. 682 k.c. Oferentowi nie przysługują z powodu nie zawarcia umowy żadne roszczenia, w szczególności odszkodowawcze.
 5. W przypadku gdy oferta odbiega od warunków sprzedaży MP Solar Group nie zostanie ona zaakceptowana i będzie traktowana jako bezskuteczna. Przedsiębiorca lub inny podmiot wówczas może podjąć negocjacje zmierzające do zawarcia umowy na innych zasadach.

 

III. Towary objęte sprzedażą MP Solar Group

 1. Towary, które przedsiębiorcy mogą nabyć w ramach sprzedaży MP Solar Group zostały umieszczone na stronie internetowej www.sklep.growatt.pl.
 2. MP Solar Group Sp. z o.o. gwarantuje, że towary które przedsiębiorcy mogą nabyć, są pełnowartościowe, wykonane z materiałów najwyższej jakości i udzielana jest na nie gwarancji na zasadach zawartych w „Warunkach gwarancji”. MP Solar Group Sp. z o.o. stosownie do treści art. 558 k.c. wyłącza swoją odpowiedzialność z tytuły rękojmi.
 3. Przedsiębiorca składając ofertę dokonuje wyboru towaru na własne ryzyko, kierując się wyłącznie opisem towaru zawartym na stronie internetowej oraz w siedzibie MP Solar Group Sp. z o.o.
 4. Z chwilą złożenia oferty przedsiębiorca akceptując niniejsze warunki wybiera towar na swoją odpowiedzialność i ryzyko.

 

 IV. Cena i warunki płatności

 1. W ramach sprzedaży MP Solar, przedsiębiorca może nabyć towar wyłącznie za cenę określoną na stronie internetowej www.sklep.growatt.pl. Cena ta uwzględnia podatku VAT. Zostaje ona dodatkowo potwierdzona w ofercie i w akceptacji oferty.
 2. Rozliczenie następuje w złotych polskich, o ile strony nie postanowią inaczej. Wtedy przeliczanie następuje według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury, publikowanego na www.nbp.pl.
 3. Podstawową formą zapłaty jest przelew na rachunek MP Solar Group Sp. z o.o. Inne formy płatności wymagają wcześniejszego uzgodnienia między stronami.
 4. Zapłata za dostarczony towar powinna nastąpić w terminie ustalonym przez strony i wskazanym w ofercie i akceptacji oferty.
 5. Jeżeli opóźnienia w zapłacie za dostarczane towary powtarzają się MP Solar Group Sp. z o.o. niezależnie od prawa żądania ustawowych odsetek za opóźnienie, przysługuje prawo:

  - postawienia wszystkich należności za dostarczone towary w stan natychmiastowej wymagalności,
  - realizowania dostaw tylko po uregulowaniu zaległych płatności i po dokonaniu przez kupującego przedsiębiorcę przedpłaty w ustalonej przez MP Solar Group Sp. z o.o. wysokości,
  - naprawienia wyrządzonej MP Solar Group Sp. z o.o. szkody,
  - odstąpienia od umowy.
   
 6. W przypadku odstąpienia od umowy strony mają obowiązek zwrócić sobie wzajemnie to, co od siebie otrzymały. Przedsiębiorca udziela MP Solar Group Sp. z o.o. pozwolenia na wejście do pomieszczeń swojej firmy w czasie zwykłych godzin pracy i na ponowne objecie towarów w posiadanie.
 7. W razie odzyskania przedmiotu sprzedaży Mp Solar Group Sp. z o.o. ma prawo domagać się od kupującego przedsiębiorcy stosownego wynagrodzenia za jego zużycie lub uszkodzenie.
 8. Uprawnienia wskazane powyżej przysługują MP Solar Group Sp. z o.o. również w przypadku, gdy poweźmie informację o ryzyku niewypłacalności drugiej strony.
 9. MP Solar Group Sp. z o.o. w ramach sprzedaży MP Solar Group uwzględnia wszystkie ulgi udzielane swoim stałym kontrahentom.

 

V. Wydanie towaru

 1. Wydanie towaru następuje w terminie wskazanym w ofercie i jej akceptacji w magazynie MP Solar Group Sp. z o.o., z chwilą faktycznego wydania bezpośrednio kupującemu przedsiębiorcy lub - w celu dostarczenia na miejsce przeznaczenia - przewoźnikowi.
 2. Strony mogą ustalić, iż MP Solar Group Sp. z o.o. za odpłatnością przewiezie towar na miejsce wskazane przez kupującego przedsiębiorcę, przy czym przedsiębiorca jest zobowiązany zapewnić na własny koszt rozładunek towaru w miejscu dostawy. Koszt przewozu towaru zawarty jest w „Cenniku dostaw”.
 3. W każdym przypadku decyzja dotycząca ewentualnego ubezpieczenia towaru na czas przewozu i koszt tego ubezpieczenia obciążają kupującego przedsiębiorcę.
 4. W chwili wydania towaru kupujący przedsiębiorca zobowiązany jest sprawdzić towar - pod względem jakościowym i ilościowym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na ewentualne wady i braki w terminie późniejszym. Stwierdzenie przez kupującego przedsiębiorcę istnienia nieznacznej wady w chwili odbioru nie może być powodem odmowy przyjęcia towaru.
 5. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na kupującego przedsiębiorcę z chwilą wydania towaru lub jego części, przy czym jeżeli dostawa towaru jest opóźniona z przyczyn leżących po stronie kupującego przedsiębiorcy, to wówczas ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na przedsiębiorcę z chwilą przygotowania towaru do wysyłki, o czym MP Solar Group Sp. z o.o. powiadamia kupującego przedsiębiorcę.

 

VI. Zastrzeżenie prawa własności

 1. MP Solar Group Sp. z o.o. zastrzega, iż prawo własności przedmiotu umowy przechodzi na kupującego przedsiębiorcę po spłaceniu całej należności.
 2. W przypadku braku zapłaty w ustalonym terminie, MP Solar Group Sp. z o.o. ma prawo wystąpienia do kupującego przedsiębiorcy z żądaniem wydania przedmiotu umowy, co do którego przysługuje mu prawo własności.
 3. MP Solar Group Sp. z o.o. ma prawo, w przypadku odebrania przedmiotu umowy od kupującego przedsiębiorcy, żądania wynagrodzenia za zużycie bądź uszkodzenie przedmiotu umowy.

 

VII. Odpowiedzialność odszkodowawcza - gwarancje

 1. MP Solar Group Sp. z o.o. oraz Growatt New Energy Technology CO. Ltd udziela gwarancji na dostarczone towary, zgodnie z warunkami gwarancji zamieszczonymi na stronie internetowej www.growatt.pl pod adresem http://growatt.pl/do-pobrania/ w dziale „Gwarancja”
 2. W przypadku stwierdzenia wady kupujący przedsiębiorca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym MP Solar Group Sp. z o.o. w formie mailowej zawierając w niej: wypełniony formularz reklamacyjny dostępny na stronie http://growatt.pl/do-pobrania/ w dziale „Gwarancja”, informację jakiej faktury zakupy dotyczy wada, schemat instalacji elektrycznej zawierającej wadliwy towar oraz skan uprawnień elektrycznych osoby podłączającej (certyfikat UDT, OZE lub potwierdzenie odbycia szkolenia w siedzicie firmy MP Solar Group Sp. z o.o.)
 3. W przypadku stwierdzenia przez serwis MP Solar Group niepoprawnego zgłoszenia wadliwego towaru, MP Solar Group Sp. z o.o. wystawi fakturę VAT na kwotę 1500 zł netto za weryfikację działania wadliwego towaru. Działanie takie nastąpi tylko w przypadku, gdy towar pracuje poprawnie.
 4. W przypadku ujawnienia wad dostarczonego towaru MP Solar Group Sp. z o.o. może według własnego wyboru usunąć wadę lub dostarczyć inny wolny od wad towar. Kupujący przedsiębiorca zobowiązany jest do zagwarantowania potrzebnego czasu i warunków dla usunięcia wady. MP Solar Group Sp. z o.o. zobowiązuje się wysłać towar wolny od wad na wskazany adres kupującego przedsiębiorcy po podpisaniu mowy serwisowej pomiędzy stronami. W przypadku niepodpisania stosownej umowy serwisowej, przedsiębiorca na własny koszt zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar do siedziby MP Solar Group, a następnie po weryfikacji serwisowej oczekiwać na dostawę towaru wolnego od wad w terminie 7 dni od daty dostarczenia towaru wadliwego. Tylko w nagłych przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa lub obrony przed niewspółmiernie wielkimi szkodami i tylko po uzyskaniu wyraźnej zgody MP Solar Group Sp. z o.o., kupujący przedsiębiorca ma prawo usunąć wadę na własną rękę lub za pomocą osób trzecich i żądać od MP Solar Group Sp. z o.o. zwrotu poniesionych z tego tytułu koniecznych wydatków.
 5. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady nie obejmują szkód powstałych wskutek niewłaściwego lub sprzecznego z przeznaczeniem i instrukcjami obsługi użytkowania; wadliwego montażu i uruchomienia, przeciążania, naturalnego zużycia elementów eksploatacyjnych, stosowania nieodpowiednich środków eksploatacyjnych czy eksploatacji w niewłaściwych warunkach otoczenia.
 6. Strony wyłączają, na podstawie art. 558 kc odpowiedzialność MP Solar Group Sp. z o.o. z tytułu rękojmi za dostarczony przez niego towar.
 7. MP Solar Group Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność wobec kupującego przedsiębiorcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania powstałe jedynie w sposób umyślnie zawiniony MP Solar Group Sp. z o.o.

 

VIII. Kary umowne

Jeśli powstanie zwłoka w dostarczeniu towaru po stronie MP Solar Group Sp. z o.o. i z tego tytułu kupujący przedsiębiorca poniesie szkody, to jest on uprawniony do żądania ryczałtowego odszkodowania tytułem zwłoki, które wynosi 0,5% za każdy ukończony tydzień zwłoki, łącznie jednakże nie więcej niż 5% ceny za część dostawy lub świadczenia, która z powodu zwłoki uniemożliwiła rozpoczęcie użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

 

IX. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez przedsiębiorcę w związku zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży jest MP Solar Group sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (KRS: 0000527044), dane kontaktowe: tel: +48 728 358 790 adres e-mail: info@mpsolar.pl
 2. Administrator przetwarza dane osobowe przekazane przez przedsiębiorcę zgodnie z następującymi zasadami:
  a) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  b) dane będę przetwarzane wyłącznie w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży;
  c) dane mogą być przekazywanie podmiotom, które są upoważnione do otrzymywania przekazanych danych osobowych na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, pracownikom administratora, upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, zaufanym partnerom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, wsparcia technicznego lub podobne;
  d) dane będą przechowywane w okresie 5 lat ok końca roku, w którym zawarto umowę sprzedaży;
  e) osoba przekazująca dane ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do zgłoszenia żądania przeniesienia danych;
  f) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  g) podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy – w niektórych przypadkach brak podania danych może uniemożliwić zawarcie umowy.

 

X. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Wszelkie spory dotyczące umowy rozwiązywane będą przez strony na drodze ugodowej. W przypadku braku porozumienia między stronami - sądem właściwym dla rozpoznania sporu będzie sąd właściwości miejscowej MP Solar Group Sp. z o.o.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl